Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Νοσηλευτικής  είναι τετραετούς (4ετούς) φοίτησης και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο .

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το τμήμα μας διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

Ο απόφοιτος του βασικού τίτλου σπουδών στη νοσηλευτική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών έτσι ώστε ο πτυχιούχος να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά στους παρακάτω τομείς:

Εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας

Παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, η οποία περιλαμβάνει προαγωγή και διατήρηση της υγείας, πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών, θεραπεία της ασθένειας και αποκατάσταση της υγείας που τεκμηριώνεται με επιστημονικά δεδομένα.

Εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας

Εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας στην καθημερινή πρακτική, δηλαδή: αξιολόγηση του ατόμου, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμό της νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμογή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης σε σχολεία, επαγγελματικούς χώρους και άλλους τομείς της κοινότητας.

To Τμήμα προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και προετοιμάζει κατάλληλα τους μελλοντικούς Νοσηλευτές εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη της Νοσηλευτικής.

Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η οποία αποτελούνταν από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων της Γερμανίας και της Σουηδίας, από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας του Ελληνικού Ρυθμιστικού Φορέα Νοσηλευτών Ελλάδος και από μέλος του μητρώου φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση νέων ΠΠΣ σε λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης έκρινε το νέο ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής ως πλήρως συμμορφούμενο στη σχετική κλίμακα στα οκτώ από τα δώδεκα κριτήρια αξιολόγησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα κρίθηκε ικανοποιητικά συμμορφούμενο. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα οποία το νέο ΠΠΣ Νοσηλευτικής αξιολογήθηκε με άριστα είναι τα: 3. Σχεδιασμός, έγκριση και παρακολούθηση της ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος, 4. Φοιτητοκεντρική μάθηση στη διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών, 6. Διασφάλιση της επάρκειας και της υψηλής ποιότητας διδακτικού προσωπικού του νέου ΠΠΣ, 7. Μαθησιακοί πόροι και υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης του ΠΠΣ, 8. Συλλογή, ανάλυση και χρήση της πληροφορίας για την οργάνωση και τη λειτουργία νέων ΠΠΣ, 10. Περιοδική εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ, 11. Τακτική Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Νέων ΠΠΣ και 12. Παρακολούθηση της μετάβασης από το προηγούμενο ΠΠΣ στο νέο ΠΠΣ.

         Νέα – Ανακοινώσεις

Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες Ακ. Έτους 2024-2025

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα  έγγραφα  σχετικά με   “ Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες  Ακαδημαϊκού  Έτους 2024-2025”. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 2024-2025 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑ...

Διαβάστε Περισσότερα

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας 6 – 8 Ιουνίου 2024, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης

"Για την εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια και τις παράλληλες εκδηλώσεις απαιτείται προεγγραφή, μπορείτε να  απευθυνθείτε στη γραμματεία του συνεδρίου ή πραγματοποιείστε την εγγραφή σας εδώ: https://www.e-myrtaly.gr/gr/algology2024/registration-form. Επίσης το κόστος...

Διαβάστε Περισσότερα

          Εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.

Κύκλοι Σπουδών

Οι Κύκλοι Σπουδών μας

Προπτυχιακές Σπουδές

Διαρκειας 4 ετων

Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

διαρκειασ 2 ετων

Το Tμήμα Νοσηλευτικής έχει εκπονήσει πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, με γενικο τίτλο “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”.

Εκπόνηση Διδακτορικού

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διαρκειασ 3 ετων

 Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Νοσηλευτικήςτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο