Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης για το έτος 2022 – 2023 παρατίθεται παρακάτω:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022 – 2023


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκε κατά το 2023 από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), βάσει της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ συμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων Προγραμμάτων Προπτυχικαών Σπουδών σε λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης για το έτος 2023 παρατίθεται παρακάτω:
Accreditation Report Nursing Department_HMU_2023

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο