Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποστολή τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι:

Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία νοσηλευτών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της νοσηλευτικής και θα παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα, διαθέτοντας ευρύ πεδίο επιστημονικών γνώσεων προσαρμοσμένων στα εκάστοτε νέα δεδομένα, εμπειρία εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης σε πραγματικές συνθήκες, ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και αξιοποίηση των επιστημονικών συμπερασμάτων στην κλινική πράξη, και ικανότητα διάχυσης της γνώσης στο ευρύ κοινό, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας μέσα από συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή/και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η πρόληψη της ασθένειας, η προαγωγή της υγείας και γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού μέσω της σύνδεσης του Τμήματος με την ευρύτερη κοινωνία (τοπικοί φορείς, ομάδες ατόμων, μεμονωμένα άτομα).

Η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Τμήματος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο