Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γνωστικό αντικείμενο – Στόχοι

Γνωστικό Αντικείμενο και Στόχοι: 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο και
έχει ως στόχο:
  • την προαγωγή και διατήρηση της υγείας,
  • την πρόληψη της νόσου,
  • τη θεραπεία της ασθένειας και 
  • την αποκατάσταση της υγείας.
Γνωστικοί Στόχοι:
Ο απόφοιτος του βασικού τίτλου σπουδών στη νοσηλευτική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών έτσι ώστε ο πτυχιούχος να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά στους παρακάτω τομείς:
  1. Παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, η οποία περιλαμβάνει προαγωγή και διατήρηση της υγείας, πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών, θεραπεία της ασθένειας και αποκατάσταση της υγείας που τεκμηριώνεται με επιστημονικά δεδομένα.
  2. Εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας στην καθημερινή πρακτική, δηλαδή: αξιολόγηση του ατόμου, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμό της νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμογή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
  3. Πληροφόρηση και υποστήριξη της αυτονομίας και ανεξαρτησίας ατόμων έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα υγείας.
  4. Διδασκαλία της νοσηλευτικής σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων της νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
  5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στη νοσηλευτική πρακτική.
  6. Αξιολόγηση και βελτίωση την ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και συμμετοχή σε διεπιστημονικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης σε σχολεία, επαγγελματικούς χώρους και άλλους τομείς της κοινότητας.
  8. Ενσωμάτωση των επαγγελματικών αξιών καθώς και των ηθικών και νομικών δεσμεύσεων της νοσηλευτικής στην νοσηλευτική πρακτική.
  9. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων βασικής έρευνας που αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοϊατρικών εφαρμογών και εργαλείων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο