Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι διδάκτορες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

1. Παντουβάκη Άννα (ddk104@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μιχαήλ Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση ενός προγράμματος αποκατάστασης στη λειτουργική δραστηριότητα και στην πρόληψη δευτερογενών πτώσεων σε ηλικιωμένους με χειρουργηθέν κάταγμα ισχίου σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
Dissertation Title: The effect of a rehabilitation program in functional mobility and in prevention of secondary falls in elderly with a hip fracture in a hospital setting.

2. Κατσουλιέρη Πιρμηκία (ddk106@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μιχαήλ Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Διερεύνηση της επίδρασης του ελέγχου ασθενών με κίνδυνο πτώσης, κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και ενός προγράμματος διαχείρισης ασθενών για την πρόληψη πτώσης μετά το εξιτήριο.
Dissertation Title: The effect of a multimodal fall preventive program, following screening test for hospital patients at risk of falling.

3. Φραγκιουδάκη Χρυσή (ddk107@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Επικ. Καθ. Πέτρος Γαλάνης (ΕΚΠΑ) – Επικ. Καθ. Αλέξανδρος Αργυριάδης (Frederick University)
Τίτλος Δ.Δ.: Διερεύνηση της σχέσης του γραμματισμού ηλεκτρονικής υγείας των φοιτητών Νοσηλευτικής με την επάρκειά τους στο πεδίο τεκμηριωμένης πρακτικής.
Dissertation Title: Assessment of the association between nursing students’ ehealth literacy and evidencebased practice competence.

4. Ρούπα Αικατερίνη (ddk108@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Επικ. Καθ. Ευάγγελος Φραδέλλος (Παν/μιο Θεσσαλίας) – Επικ. Καθ. Μαρία Μπαστάκη
Τίτλος Δ.Δ.: Διερέυνηση του φαινομένου της απανθρωποίησης σε πληθυσμό επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία.
Dissertation Title: Investigation of dehumanization phenomenon among of health professionals working in public hospitals.

5. Καρβουνιάρη Αλεξάνδρα (ddk109@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Χρήστος Μελάς
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Πέτρος Κωσταγιόλας (Ιόνιο Παν/μιο)
Τίτλος Δ.Δ.: Διερέυνηση της στάσης και των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ως παράγοντας αποδοχής και χρήσης τεκμηριωμένων πρακτικών.
Dissertation Title: Investigating the Information and Communication Technology Knowledge and Attitudes of Medical Staff as a Factor Towards the Acceptance and Use of Evidence-Based Practices”.

6. Μηλιαρά Ελένη (ddk31@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Επικ. Καθ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης – Καθ. Αθηνά Καλοκαιρινού (ΕΚΠΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Εκτίμηση εκπαιδευτικής παρέμβασης βελτίωσης επάρκειας φοιτητών Νοσηλευτικής ως προς την υιοθέτηση της Πρακτικής Βασισμένης σε Ενδείξεις.
Dissertation Title: Evaluation of an educational intervention to improve nursing students’ level of competence regarding EBP adaptation.

7. Σχετάκη Στεφανία (ddk33@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Διερεύνηση και εκτίμηση του επιπέδου επάρκειας ως προς την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις ΠΒΕ σε δείγμα κλινικών νοσηλευτών του Εθνικόυ Συστήματος Υγείας.
Dissertation Title: Investigation and evaluation of the level of competence in evidence-based practice (EBP) in a sample of clinical registered nurses’ of the National Healthcare System (NHS).

8. Σκανδαλάκη Νεκταρία (ddk73@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Χρήστος Λιονής (Παν/μιο Κρήτης) – Καθ. Ουρανία Γκοβίνα (ΠΑΔΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Παρεμβατικές δράσεις για την μείωση της επιβάρυνσης και των ανεκπλήρωτων υποστηρικτικών αναγκών οικογενειακών φροντιστών ασθενών με καρκίνο.
Dissertation Title: Interventions to reduce the burden and the unmet needs of family caregivers for patients with cancer.

9. Στρατιδάκη Ειρήνη (ddk74@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Θεοδούλα Αδαμακίδου (ΠΑΔΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Η αξιολόγηση της θρέψης και του υποσιτισμού στην πρόληψη του συνδρόμου της ευπάθειας σε ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν κατ’οικον φροντίδα.
Dissertation Title: The impact of nutrition and malnutrition on the prevention of frailty in the elderly population receiving homecare.

10. Καρτσώνη Ευαγγελία (ddk75@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Γεώργιος Μαρκάκης – Καθ. Νικόλαος Μπακάλης (Παν/μιο Πατρών)
Τίτλος Δ.Δ.: Αποτύπωση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αιφνίδια και αποκλειστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας Covid 19.
Dissertation Title: Capturing the psychosocial adaptation of the academic community to the unanticipated and exclusive application of distance learning during the Covid-19 pandemic period.

11. Ευθυμίου Άννα (ddk76@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μιχαήλ Ροβίθης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Αναστάσιος Μερκούρης (ΤΕΠΑΚ) – Αναπλ. Καθ. Αργυρούλα Καλαϊτζάκη
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση της αντιλαμβανόμενης σχολικής ηγεσίας στα χαρακτηριστικά της εργασίας των σχολικών νοσηλευτών.
Dissertation Title: Investigating the effect of perceived school administration leadership on school nurses’ work characteristics.

12. Παντελάκη Μαρία (ddk77@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου – Καθ. Ουρανία Γκοβίνα (ΠΑΔΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Αξιολόγηση των υποστηρικτικών αναγκών και της ποιότητας ζωής γυναικών που επιβίωσαν από καρκίνο του μαστού και εφαρμογή παρεμβατικών δράσεων.
Dissertation Title: Assessment of the supportive needs and quality of life of breast cancer survivors and implementation of interventions.

13. Σαββάκης Ιωάννης (ddk78@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου – Αναπλ. Καθ. Θεοδούλα Αδαμακίδου (ΠΑΔΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση των παρεμβάσεων φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη ευπάθειας σε αυτόνομα ηλικιωμένα άτομα στην Κοινότητα.
Dissertation Title: The impact of physical activity interventions on frailty prevention of independent older people receiving based-home primary healthcare.

14. Μαΐση Εμμανουέλα (ddk79@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Σοφία Ζυγά (ΠΑΠΕΛ) – Επικ. Καθ. Αλέξανδρος Αργυριάδης (Frederick University)
Τίτλος Δ.Δ.: Η Παρακίνηση προσωπικού ως απόρροια της Αποτελεσματικής Ηγεσίας στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ιδιωτικών κλινικών της περιφέρειας Κρήτης.
Dissertation Title: Staff motivation as a result of Effective Leadership on the medical and nursing staff of private clinics in the region of Crete.

15. Μαϊση Μαρία- Μαρίνα (ddk80@edu.hmu.gr)
Επιβλέπουσα: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Χρυσούλα Τσίου (ΠΑΔΑ) – Αναπλ. Καθ. Ελένη Λαχανά (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα και πρόληψη λοιμώξεων από παθογόνους μικροοργανισμούς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Dissertation Title: Vaccination coverage in Greece and prevention of infections caused by pathogenic microorganisms in preschool children.

16. Τσίχλα Λουκία (ddk192@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Γιακουμιδάκης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου –  Καθ. Ευστάθιος Δετοράκης (Παν/μιο Κρήτης)
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση της καθοδηγούμενης από νοσηλευτές εκπαίδευσης στην εμφάνιση ανεπιθύμητων εκβάσεων και στην δραστηριοποίηση ασθενών με γλάυκωμα, χαρακτηριζόμενων από χαμηλή εγγραματοσύνη υγείας.
Dissertation Title: The effect of nurse-lead education of appearance of undesirable outcomes and on the motivation of glaucoma patients characterized by low health literacy.

17. Αντωνάκη Εργίνη (ddk193@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μιχαήλ Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Πατελάρου – Επίκ. Καθ. Μηνάς Στυλιανάκης
Τίτλος Δ.Δ.: Έλεγχος της υδρικής κατάστασης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου με την μέθοδο της βιοεμπέδησης και η επίδρασή της στο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Dissertation Title: Monitoring of the hydration status of patients with End Stage Renal Disease using the bioimpedance method and its effect on the overall cardiovascular risk.

18. Μαρή Στυλιανή (ddk194@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μιχαήλ Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ευριδίκη Πατελάρου – Επίκ. Καθ. Χρυσούλα Περδικογιάννη (Παν/μιο Κρήτης)
Τίτλος Δ.Δ.: Αξιολόγηση της προγνωστικής απόδοσης τριών συστημάτων έγκαιρης αναγνώρισης της κατάστασης υγείας νοσηλευόμενων παιδιατρικών ασθενών συναρτήσει της έκβασης της υγείας τους.
Dissertation Title: Εvaluation of the predictive performance of three early warning systems of hospitalized pediatric patients in accordance to their health outcome.

19. Μπουραζάνη Μαλαματένια (ddk205@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Ουρανία Γκοβίνα (ΠΑΔΑ) – Καθ. Νικόλαος Δάφνιος (ΕΚΠΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση των χειρουργικών μεθόδων αποκατάστασης στη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο γλώσσας μετα από τμηματική γλωσσεκτομή.
Dissertation Title: The effect of surgical reconstruction methods in functional outcomes and quality of life in patients with tongue cancer after partial glossectomy.

20. Κλεσιόρα Μαρία (ddk206@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Νικόλαος Μπακάλης (Παν/μιο Πατρών) – Αναπλ. Καθ. Ιωάννα Παπαθανασίου (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Η αξιολόγηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και των πιθανών παραγόντων κινδύνου σε ηλικιωμένα άτομα που διαβιούν στην κοινότητα.
Dissertation Title: Assessing psychological resilience and potential risk factors among community-dwelling older adults.

21. Χατζή Ιωάννα (ddk211@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Κωνσταντινίδης Θεοχάρης
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Γκοβίνα Ουρανία (ΠΑΔΑ) – Αναπλ. Καθ. Χρήστος Κλεισιάρης (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Τίτλος Δ.Δ.: Εκτίμηση αναγκών, ποιότητας ζωής και ετοιμότητας ασθενών με μεταστατική νόσο στη διαχείριση θεραπευτικών διλημμάτων.
Dissertation Title: Assessment of needs, quality of life and readiness of patients with metastatic disease in the management of therapeutic dilemmas.

22. Κυριαζή Παρασκευή (ddk224@edu.hmu.gr)
Επιβλέπων: Αναπλ. Καθ. Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αναπλ. Καθ. Πατελάρου Αθηνά – Αναπλ. Καθ. Κατσούλας Θεόδωρος (ΕΚΠΑ)
Τίτλος Δ.Δ.: Η επίδραση της εκπαίδευσης και της εφαρμογής τηλεπαρεμβάσεων από νοσηλευτές, στην επίπτωση των λοιμώξεων χειρουργικού τραύματος, σε ασθενείς μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Dissertation Title: The effect of the patient education and implenentation of teleinterventions by nurses, on the incidence of surgical wound infections, in patients after coronary artery bypass surgery.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Μετάβαση στο περιεχόμενο