Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα ENhANCE

Πρόγραμμα ENhANCE (EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nurse)

Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Κλεισιάρης Χρήστος

Το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές» με το ακρωνύμιο ENhANCE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (ΕΕ) στα πλαίσια του ERASMUS plus – call EACEA/04/2017, KA2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances – LOT 2: σχεδιασμός και παράδοση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διάρκειας 3 ετών (2018-2020). Σε αυτό συμμετέχουν 6 χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, όπως η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού, η αναγκαιότητα πρόληψης των ασθενειών και η χρηστικότητα της έγκαιρης διάγνωσης, δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συγκεκριμένα στην εξέχουσα θέση που πρέπει να κατέχει η φροντίδα υγείας στην Οικογένεια και στην Κοινότητα.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση των δεξιοτήτων που προσφέρονται στους νοσηλευτές και αυτών που πραγματικά απαιτούνται να διαθέτουν, εφαρμόζοντας καινοτόμα μοντέλα φροντίδας υγείας επικεντρωμένα στην ΠΦΥ, δηλαδή:

    1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδίκευσης Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής των νοσηλευτών που απασχολούνται στην ΠΦΥ,

    1. Η αποτύπωση ενός Επαγγελματικού Προφίλ αναφοράς του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή της ΕΕ,

    1. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, βασισμένα στον ΠΟΥ και στις συστάσεις της ΕΕ.

    1. Η ενίσχυση της μετάβασης από το παλιό μοντέλο ΠΦΥ στο προτεινόμενο καινοτόμο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστούν 3 εθνικά πιλοτικά προγράμματα, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, στη Φινλανδία και στην Ιταλία ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν 3 πιλοτικά προγράμματα περιλαμβάνοντας 3 κατηγορίες καταρτιζομένων (άνεργους νοσηλευτές, νοσηλευτές εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, και τέλος εργαζόμενους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ). Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 250 ωρών και σ’ αυτό θα συμμετέχουν 40 καταρτιζόμενοι. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού δια βίου μάθησης, επιπέδου μεταξύ της βαθμίδας 6 και 7 (ορίζοντας ως βαθμίδα 6, το επίπεδο ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών).  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου ΕΔΩ

——————————————————————————————————————-  

Programme: ENhANCE (EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nursE)

Local Principal Investigator: Dr Christos Kleisiaris

Goal: Funded by the European Commission under the Erasmus+ Programme for the call EACEA/04/2017, KA2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances – LOT 2: SSA for Design and Delivery of VET. Contract No: Nr 2017-2976_591946- EPP-1- 2017-1- IT-EPPKA2- SSA – Ref.17D027253.

The ENhANCE Project will target a specific existing mismatch between the skills currently offered by nurses working in Primary Health Care (PHC) and those actually demanded by both public health care institutions and private service providers when applying innovative healthcare models centered on PHC. Currently no standardized Professional Profile (PP) for FCN has been defined at EU level taking into account WHO and EU recommendations.

n addition, the main EU reference tools and classifications don’t refer to this innovative figure. Starting from existing research evidences and results of ongoing EU Projects, a PP for FCN will be defined, as the EU benchmark for VET of FCNs. The competence-based PP will be the baseline for the definition of an European, innovative, learning outcome-oriented modular VET Curriculum for FCN. It will target both formal and non-formal and informal learning. Thanks to its flexibility and modularity, it will be possible to instantiate the general EU Curriculum into national Curricula, considering local and contextual constraints; specific Guidelines will support this process.

Three national pilot Curricula will be designed and delivered in Italy, Greece and Finland to test the effectiveness of the EU Curriculum. ICT tools, Open Contents and detailed Guidelines targeting specifically VET trainers and teachers will be provided supporting the implementation of the national curricula. The ENhANCE Alliance includes 12 partners, from 6 different EU countries representing VET providers in the field of Nursing, Regulatory Bodies for FCN training, Professional Associations and Public and Private Employers.

For more inforamtion please visit the Official website of the ENhANCE project HERE

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο