Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Τμήματος Νοσηλευτικής:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής-Νοσηλεύτρια» παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85 αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1 Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του:
  • Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας στους κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.
  • Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.
  • Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
  • Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.
  • Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
  • Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.
  • Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.
  • Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας.
  • Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.
  • Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.
  • Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.
  • Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.
  • Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του νοσοκομείου, τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.
  • Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα
  • Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι
  • Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.
  • Βοήθεια στη επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και
  • Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
  • Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση.
  • Πράξεις σε απουσία γιατρού:
  • Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.
  • Εφαρμογή πρώτων βοηθειών

2.2 Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή:

Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος:

  • Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή
  • Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς
  • Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους
  • Πλήρης παρεντερική θρέψη
  • Θεραπευτικά λουτρά
  • Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων
3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να:
  • Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.
  • Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.
  • Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
  • Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης.
  • Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.
4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας.
5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται α
Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών
Δικαιώματα Ασθενή
Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο