Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Σκοπός :

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και η εκπόνησή της βοηθά τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με τη νοσηλευτική πρακτική και να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

  • την ανεύρεση, διατύπωση και τεκμηρίωση της σημαντικότητας ενός προβλήματος που έχει άμεση σχέση με τη νοσηλευτική επιστήμη,
  • η διερεύνηση και παρουσίαση του προβλήματος με την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα πρόσφατης βιβλιογραφίας,
  • το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας ή μιας κριτικής ερευνητικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας,
  • τη συγγραφή και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας.
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε :
  • Τον γενικό κανονισμό που αφορά τις πτυχιακές εργασίες
  • Οδηγίες για την σύνταξη πρωτοκόλλου ερευνητικής εργασίας
  • Οδηγίες για την σύνταξη πρωτοκόλου βιβλιογραφικής ανασκόπησης
  • Οδηγίες και προδιαγραφές της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας
  • Οδηγό εκπόνησης βιβλιογραφικής ανασκόπησης
  • Οδηγίες για την οργάνωση της παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας
  • Οδηγίες για την μέθοδο βιβλιογραφικών αναφορών APA
  • Το έντυπο του πρακτικού αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας
ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (APA)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ